เกี่ยวกับเรา

DAA มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและส่งมอบประสบการณ์การบินในภูมิภาคอาเซียน

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ต้องการสร้างศูนย์ฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) ของประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ที่ต้องการมีประสบการณ์ในการฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจำลองเข้ามาทดลอง เรียนรู้ ฝึกฝน และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กที่ฝันอยากเป็นนักบิน เยาวชน นักศึกษา นักบินที่ต้องสะสมชั่วโมงบิน และกลุ่มบุคคลที่สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดสังคมการบินในประเทศไทยที่ยั่งยืนและโดดเด่นใน ASEAN อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการบิน แบบ Lifelong Learning อีกด้วย

สถาบันการบินฯ จึงจัดเตรียมเครื่องช่วยฝึกบินจำลองที่ได้มาตรฐานของโลกซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยให้ท่านได้มีประสบการณ์การบินเสมือนจริง โดยมีอัตราค่าบริการที่ให้ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงได้ ปัจจุบันสถาบันฯ มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง 2 ประเภทให้บริการ ได้แก่ เครื่องช่วยฝึกบินจำลองเครื่องยนต์เดียว Cessna 172-G1000 และเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ Boeing 737-800NG พร้อมทั้งมีนักบินจริงที่จะคอยให้ความรู้ ประสบการณ์ และแนะนำท่านตลอดการใช้งานเครื่องช่วยฝึกบินจำลองกับเรา